Obowiązujące przepisy prawa


Od 1 stycznia obowiązują nowe przepisy prawa dotyczące:

  • urlopu wypoczynkowego (zasady korzystania z niego przez osoby pełniące stanowiska kierownicze w szkołach oraz nauczycieli pracujących jednocześnie w placówce feryjnej i nieferyjnej);
  • urlopu dla podratowania zdrowia (procedury jego uzyskiwania);
  • urlopu uzupełniającego;
  • likwidacji dodatków socjalnych (z wyjątkiem dodatku wiejskiego).

Od 1 września zostaną wprowadzone zmiany dotyczące:

  • awansu zawodowego (wydłużenie ścieżki awansu, wprowadzenie egzaminu zamiast rozmowy kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego);
  • oceny pracy nauczycieli (ocena pracy zamiast oceny dorobku zawodowego po zakończeniu stażu, wprowadzenie bardzo dobrej oceny pracy, zobowiązanie dyrektora do zasięgnięcia opinii rodziców oraz ustalenia regulaminu dokonywania oceny pracy nauczycieli);
  • ustalenia obowiązującego pensum nauczycieli specjalistów (maksymalnie 22 godz.) i wspomagających (20 godz.);
  • sposobu wyliczenia pensum łączonego nauczycieli pracujących na różnych stanowiskach;
  • zatrudniania i zwalniania nauczycieli (m.in. zniesienie wymogu przedkładania zaświadczenia o niekaralności, jeżeli nauczyciel zostanie ponownie zatrudniony do 3 miesięcy w tej samej placówce; nakaz zatrudniania nauczycieli szkół niesamorządowych na umowę o pracę).