Portal nauczycieli języka polskiego


Kontakt: Katarzyna Zioła-Zemczak

kziola@wombb.edu.pl

13 lutego

Następne spotkanie sieci współpracy nauczycieli uczących dzieci przybyłe z zagranicy

szczegółowa tematyka oraz terminy spotkań w zakładce >> Aktualności

21 lutego

Następne spotkanie sieci współpracy nauczycieli z krótkim stażem

„ABC metodyki języka polskiego”

szczegółowa tematyka oraz terminy spotkań w zakładce >> Aktualności


Oferta doskonalenia

Zapraszam do zapoznania się z ofertą doskonalenia przygotowaną przez nasz Ośrodek.

Materiały do pobrania

W zakładce >> Egzamin ósmoklasisty

Omówienie egzaminu ósmoklasisty z kwietnia 2019 roku z wnioskami.

W zakładce >> W stronę praktyki

Notatka i definicja - propozycje ćwiczeń

W zakładce >> W stronę praktyki

Jak funkcjonalnie nauczać gramatyki? Propozycje zajęć.

W zakładce >> W stronę praktyki

Scenariusz lekcji oraz ćwiczenia dotyczące pracy z dłuższym tekstem dostosowane do potrzeb i możliwości ucznia z zespołem Aspergera/autyzmem.

W zakładce >> Trochę teorii

Garść przydatnych informacji do pracy z uczniem z zespołem Aspergera/autyzmem

W zakładce >> Prawo oświatowe

Prezentacja dotycząca powinności opiekuna stażu

W zakładce >> Egzamin ósmoklasisty

Prezentacja z propozycjami ćwiczeń utrwalających znajomość lektur obowiązkowych, triminos, mapy mentalne

Diagnoza kompetencji ósmoklasistów

Materiały ćwiczeniowe do egzaminu ósmoklasisty

W zakładce >> W stronę praktyki

Materiały do pracy z lekturami (cykle lekcji): Quo vadis, Alicja w Krainie Czarów, Pan Tadeusz, Syzyfowe prace

Wiązki zadań do lektur: Syzyfowe prace, Quo vadis, W pustyni i w puszczy, Klątwa starej stróżki, Powrót taty, Akademia Pana Kleksa, Zemsta

Zadania i ćwiczenia do tematów: budowanie akapitów i argumentów.

W zakładce >> Metodyczne ABC

Lista lektur w szkole podstawowej

Prezentacja o retoryce

Materiały do ćwiczeń w budowaniu akapitów i argumentów

Tytułem wstępu

Portal Co każdy polonista wiedzieć powinien poświęcony jest zagadnieniom nauczania języka polskiego w szkole podstawowej, choć zaglądać może, oczywiście, każdy :)

W kolejnych zakładkach informacje na temat:

  • nowej podstawy programowej,
  • egzaminu ósmoklasisty,
  • obowiązującej każdego nauczyciela (nie tylko polonisty) dokumentacji,
  • zmian w przepisach prawa oświatowego.

Ponadto:

  • metodyczne ABC,
  • szkice i krótkie artykuły teoretyczne,
  • praktyczne rozwiązania: konspekty, scenariusze, przykłady dobrych praktyk,
  • ocenianie w teorii i praktyce.Nowa podstawa programowa


Od 1 września 2017 r. w klasach I, IV i VII szkoły podstawowej obowiązuje nowa podstawa programowa stanowiąca część Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej


Więcej na ten temat w zakładce >> Nowa podstawa programowa języka polskiego

Egzamin ósmoklasisty


W 2019 r. uczniowie klas ósmych jako pierwsi będą pisać egzamin ósmoklasisty z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Od roku 2021/2022 dodatkowo będzie przeprowadzany egzamin z jednego z pięciu przedmiotów do wyboru: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia.

Egzamin będzie obowiązkowy dla wszystkich uczniów (podobnie jak miało to miejsce w przypadku sprawdzianu szóstoklasisty czy egzaminu gimnazjalnego), natomiast jego wynik nie będzie miał wpływu na ukończenie przez ucznia szkoły. Będzie natomiast brany pod uwagę w trakcie rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej.

1 września Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała informatory zawierające opis egzaminu i przykładowe zadania.

W grudniu mają ukazać się pierwsze arkusze egzaminacyjne.


Więcej na ten temat w zakładce >> Egzamin ósmoklasistyMetodyczne ABC


Wiedza metodyczna w pigułce - i ta kanoniczna, i ta nowsza, czyli objaśnienie wielu pojęć, które każdy polonista obowiązkowo znać musi.


Więcej na ten temat w zakładce >> Metodyczne ABC


Trochę teorii

Dział prezentujący zagadnienia związane z dydaktyką języka polskiego od strony teoretycznej, tj. wszystko to, co pozwoli poszerzyć wiedzę nauczyciela, jego umiejętności i szeroko pojęte kompetencje (również wychowawcze)


Więcej na ten temat w zakładce >> Trochę teorii

W stronę praktyki


Propozycje rozwiązań metodycznych: scenariusze zajęć, konspekty lekcji, przykłady dobrych praktyk,

ale również

warte polecenia książki dla dzieci i młodzieży, przydatne dla nauczycieli adresy bibliograficzne z zakresu metodyki nauczania i in.


Więcej na ten temat w zakładce >> W stronę praktyki


Ocenianie w teorii i praktyce


Ocenianie jako wieloaspektowe działania to jedno z największych wyzwań, przed jakim staje nauczyciel. I uczeń również - każda ocena niesie bowiem ze sobą pewien ładunek emocjonalny

Jak oceniać, by motywować do pracy?

Jak oceniać sprawiedliwie?

Jak uniknąć błędów w ocenianiu?


Więcej na ten temat w zakładce >> Ocenianie w teorii i praktyce


Idea, elementy i strategie oceniania kształtującego w zakładce >> Ocenianie w teorii i praktyce


Dokumentacja nauczyciela polonisty


Obowiązujące nauczyciela języka polskiego dokumenty to:

podstawa programowa języka polskiego

program nauczania

wymagania edukacyjne

rozkład materiału/plan wynikowy


Więcej na ten temat w zakładce >> Dokumentacja nauczyciela polonisty

Obowiązujące przepisy prawa


Informacje na temat aktualnych przepisów prawa oświatowego, których nauczyciel jest zobowiązany przestrzegać i które musi wdrażać.


Więcej na ten temat w zakładce >> Obowiązujące przepisy prawa