Ocenianie w teorii i praktyce


Czym jest ocenianie kształtujące?

Tak ocenianie kształtujące definiuje Danuta Sterna, autorka wielu publikacji mu poświęconych:

Ocenianie kształtujące to częste, interaktywne ocenianie postępów ucznia i uzyskanego przez niego zrozumienia materiału, tak by móc określić, jak uczeń ma się dalej uczyć i jak najlepiej go nauczać.


Wszystkie cytaty na tej stronie i podstronie poświęconej OK pochodzą z publikacji Danuty Sterny Ocenianie kształtujące w praktyce : z przykładami z kursu internetowego Akademii Szkoły Uczącej Się i Uczę (się) w szkole.Elementy oceniania kształtującego:

» Określanie celów lekcji i formułowanie ich w języku zrozumiałym dla ucznia

» Ustalanie z uczniami kryteriów sukcesu (NaCoBeZU), czyli co będzie brane pod uwagę przy ocenie pracy

» Formułowanie pytań kluczowych i angażujących ucznia w lekcję

» Stosowanie efektywnej informacji zwrotnej

» Wprowadzenie oceny koleżeńskiej i samooceny


Więcej na temat elementów OK na podstronie >> Elementy oceniania kształtującego


Strategie oceniania kształtującego

I. Określanie i wyjaśnianie uczniom celów uczenia się i kryteriów sukcesu

II. Organizowanie w klasie dyskusji, zadawanie pytań i zadań dających informacje, czy i jak uczniowie się uczą

III. Udzielanie uczniom takich informacji zwrotnych, które umożliwiają ich widoczny postęp

IV. Umożliwianie uczniom, by korzystali wzajemnie ze swojej wiedzy i umiejętności

V. Wspomaganie uczniów, by stali się autorami procesu własnego uczenia się


Korzyści płynące ze stosowania oceniania kształtującego:

» Czyni ono uczniów aktywnymi i świadomymi organizatorami procesu uczenia się. Mogą oni obserwować i planować przebieg tego procesu i dzięki temu przejmują część odpowiedzialności za własną naukę.

» Wzmacnia wychowawczą rolę oceny – podjęcie przez uczniów odpowiedzialności za własną naukę buduje postawę samodzielności i odpowiedzialności.

» Jest ono szczególnie korzystne dla uczniów mających trudności w nauce – zakłada odejście od porównywania uczniów na rzecz indywidualnego osądzania, co uczeń już wie (umie), a czego powinien się jeszcze nauczyć. Ważne jest, aby uczeń wiedział, jaki powinien być jego następny krok, a będzie on inny dla ucznia zdolnego, a inny dla słabego. Jeśli mamy mówić w szkole o „wyrównywaniu szans”, to powinniśmy częściej stosować ocenianie kształtujące;

» Zmienia relację nauczyciel-uczeń.