B


Budowa akapitu (w przypadku tekstu argumentacyjnego):

  • początek – wprowadzenie do nowego tematu (przedstawienie głównej myśli) lub nawiązanie do poprzedniego akapitu;
  • rozwinięcie myśli, w tym podanie przykładu.
  • podsumowanie rozważań, konkluzja lub wprowadzenie do nowego akapitu.


Budowa akapitu w tekście nieargumentacyjnym – zamknięta logicznie całość, podporządkowana formie wypowiedzi, np.

  • w opisie przedmiotu – kolejne akapity to opis wyglądu, usytuowania, przeznaczenia itd.;
  • w opowiadaniu – kolejne wydarzenie, opis bohaterów, miejsca wydarzeń itp.;
  • w charakterystyce – opis poszczególnych składowych postaci (wygląd, cechy osobowości itp.).

Akapity w praktyce szkolnej obejmują zwyczajowo również większe cząstki kompozycyjne wypowiedzi, tj. wstęp, rozwinięcie, zakończenie.


Budowa argumentu

Wersja 1

FAKT – Jak jest?

DOWÓD – Skąd o tym wiemy? Jaki mamy na to przykład? (tu: przykład z literatury)

MOTYW – Dlaczego tak jest? Z czego to wynika?

OPINIA – Co ja o tym sądzę? Co sądzą o tym inni?

WNIOSEK – Co z tego wynika?


Wersja 2

Argument – rozwinięcie – przykład

Argument to stwierdzenie uzasadniające lub obalające tezę.

Przykład to fakt lub zdarzenie fikcyjne ilustrujące argument, pomagające wyjaśnić jego znaczenie oraz wspierające argumentację.

(za: W. Kozak - materiały szkoleniowe Argumenty i akapity)