Dokumentacja nauczyciela polonisty


Podstawa programowa kształcenia ogólnego

z komentarzem. Szkoła podstawowa. Język

polski

Dostępna na stronach:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/356

https://goo.gl/AvvT3R

https://goo.gl/8ewvhP


Dodatkowe materiały dla nauczycieli dotyczące nowej podstawy programowej:

  • Nowa podstawa programowa języka polskiego dla kl. IV-VIII Szkoły podstawowej. Prezentacja.pdf

https://goo.gl/ALDj4L

  • Pytania i odpowiedzi dotyczące nowej podstawy programowej przedmiotu język polski .pdf

https://goo.gl/kocVyx



Wymagania edukacyjne opracowane zgodnie

z obowiązującymi przepisami

Ustawa o systemie oświaty

Art. 44b.

6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych, a w szkole policealnej – semestralnych, ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3;

6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych, a w szkole policealnej – semestralnych, ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

8. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców, a w szkole policealnej – uczniów, o:

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych, a w szkole policealnej – semestralnych, ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej, a w szkole policealnej – semestralnej, oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.

Art. 44c.

2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w art. 44b ust. 8 pkt 1, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, w przypadkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb.


Więcej o wymaganiach edukacyjnych w podzakładce >> Wymagania edukacyjne

Program nauczania zgodny z podstawą programową

Kwestie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania regulują zapisy ustawy Prawo oświatowe:

Art. 22a. 1. Nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia dyrektorowi przedszkola lub szkoły program wychowania przedszkolnego lub program nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego na dany etap edukacyjny. […]

4. Program wychowania przedszkolnego i programy nauczania, o których mowa w ust. 1 i 3, mogą obejmować treści nauczania wykraczające poza zakres treści nauczania ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, treści nauczania ustalonych dla danych zajęć edukacyjnych w podstawie programowej kształcenia ogólnego albo treści nauczania ustalonych w formie efektów kształcenia dla danego zawodu w podstawie programowej kształcenia w zawodach.

5. Program wychowania przedszkolnego i programy nauczania, o których mowa w ust. 1 i 3, powinny być dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów, dla których są przeznaczone.

6. Dyrektor przedszkola lub szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w danym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, danej innej formie wychowania przedszkolnego lub szkole przedstawiony przez nauczyciela lub zespół nauczycieli odpowiednio program wychowania przedszkolnego lub programy nauczania, o których mowa w ust. 1 i 3.

7. Dopuszczone do użytku w danym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, danej innej formie wychowania przedszkolnego lub szkole programy wychowania przedszkolnego lub programy nauczania, o których mowa w ust. 1 i 3, stanowią odpowiednio zestaw programów wychowania przedszkolnego lub szkolny zestaw programów nauczania. Dyrektor przedszkola lub szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego i szkolnym zestawie programów nauczania całości odpowiednio podstawy programowej wychowania przedszkolnego lub podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla danego etapu edukacyjnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także całości podstawy programowej kształcenia w zawodach, w których kształci szkoła.

8. Przepisów ust. 1-7 nie stosuje się do indywidualnych programów opracowywanych dla uczniów, o których mowa w art. 1 pkt 6 ustawy - Prawo oświatowe, oraz do indywidualnych programów nauki opracowywanych dla uczniów, o których mowa w art. 115 ustawy - Prawo oświatowe.


Więcej o programie nauczania w podzakładce >> Program nauczania


Trzeba przeczytać/mieć pod ręką

Warunki i sposób realizacji zapisów podstawy programowej – część podstawy często pomijana przez nauczycieli, tymczasem zawierająca istotne wskazówki do realizacji jej zapisów, w tym wskazanie preferowanych przez autorów metod nauczania i koncepcji pracy na lekcjach.

Informator o egzaminie ósmoklasisty - więcej na ten temat w zakładce >> Egzamin ósmoklasisty.

Orzeczenia/opinie wystawione przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne - zawierające opis mocnych i słabych stron uczniów oraz wskazówki do pracy z nimi i do sposobu ich oceniania.

Rozkład materiału/plan dydaktyczny

Oba dokumenty pozwalają na rozplanowanie pracy, tak by wszystkie treści zawarte w podstawie programowej zostały zrealizowane.

Rozkład materiału/plan dydaktyczny - stanowi podstawę organizacji pracy nauczyciela. Powinien zawierać: proponowane tematy, liczbę godzin przewidzianych na ich opracowanie, materiał literacki, językowy lub inny będący bazą do realizacji kolejnych zapisów z podstawy programowej (programu nauczania). Dobrze napisany rozkład materiału chroni przed przypadkowym działaniem ułatwia także kontrolę stopnia realizacji podstawy programowej - dlatego dobrze jest go rozplanować na cały rok szkolny. W ciągu roku może ulegać modyfikacjom.

Jak tworzyć rozkład materiału/plan dydaktyczny w podzakładce >> Rozkład materiału/plan dydaktyczny


Plan wynikowy

W planie wynikowym ujęte są oczekiwane wyniki uczenia się ucznia oraz zakres materiału nauczania umożliwiający osiągnięcie tychże celów. Dlatego też plan wynikowy lepiej opracowywać do określonych partii materiału. Zakładane cele najlepiej ująć w dwie kategorie: wymagań podstawowych i ponadpodstawowych. Nie można też zapomnieć o zapisie dotyczącym możliwych sposobów indywidualizowania wymagań.


Więcej o planie wynikowym w podzakładce >> Plan wynikowy