Trochę teorii


Materiały pokonferencyjne

dr hab. Marek Bernacki, prof. ATH

Literatura i kultura Bielska-Białej w dydaktyce

Bernacki M. Literatura i kultura Bielska-Białej w dydaktyce .pdf


Garść informacji o uczniu z zespołem Aspergera/autyzmem

Pracując w szkole z dziećmi dotkniętymi autyzmem lub zespołem Aspergera, należy wziąć pod uwagę:

• Brak uogólnień w uczeniu się dziecka (każda sytuacja wygląda inaczej dla ucznia)

• Brak przypadkowego uczenia się (wszystko musi być wyraźnie przekazane)

• Dosłowność w rozumieniu słów

• Problemy z przyłączeniem się do zajęć grupowych, gier i zabaw.

• Możliwe reakcje na nadmiar bodźców.

TRUDNOŚCI W NAUCE I STRATEGIE RADZENIA SOBIE Z NIMI

TRUDNOŚCI JĘZYKOWE

• historyjki społeczne

• uczenie zwrotów inicjujących rozmowę

• szukanie przez ucznia pomocy gdy czuje się zakłopotany

• uczenie umiejętności konwersacji w małych grupach

• uczenie zasad dotyczących kolejności zabierania głosu w trakcie rozmowy, przerywania jej czy zmiany tematu

• wyjaśnianie metafor i wyrazów wieloznacznych

• robienie przerw między wydawaniem kolejnych poleceń, sprawdzanie stopnia ich zrozumienia

• ograniczona liczba pytań ustnych

• nagrania video w celu zidentyfikowania wyrażeń niewerbalnych i ich znaczeń

NACISK NA JEDNOSTAJNOŚĆ

• przygotowanie ucznia na potencjalne zmiany

• wykorzystanie obrazków, harmonogramów, historyjek społecznych by zasygnalizować nadchodzące zmiany

BRAK UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE INTERAKCJI SPOŁECZNYCH

• określenie dokładnych oczekiwań i zasad dotyczących właściwego zachowania się

• uczenie zasad prawidłowego postępowania poprzez modelowanie i odgrywanie ról

• przygotowanie pozostałych uczniów na to, jak mają się zachowywać w związku z trudnościami ucznia dotyczącymi interakcji społecznych

• zachęcanie do gier opartych na konieczności współpracy

• zapewnienie nadzoru i pomocy dla ucznia w trakcie przerw

• system pomocy koleżeńskiej w czasie pozalekcyjnym

• uczenie jak zacząć, podtrzymywać i zakończyć grę

• uczenie kontrolowania własnych zachowań

• uczenie technik relaksacyjnych i zapewnienie dziecku cichego miejsca na wypoczynek

OGRANICZONE ZAINTERESOWANIA

• ograniczanie dyskusji i pytań o charakterze perseweracyjnym

• ustalenie oczekiwań wobec ucznia dotyczących zajęć lekcyjnych, dostarczanie mu okazji do realizacji własnych zainteresowań

• włączenie zainteresowań do ćwiczeń i zadań

PROBLEMY Z KONCENTRACJĄ

• ponowne skierowanie uwagi na zadanie

• dzielenie zadania na mniejsze cz części

• wyznaczanie odpowiedniego czasu trwania „sesji roboczych”

• zadawanie krótszych zadań domowych

• odpowiednie miejsce ucznia w klasie

• niewerbalne sygnały zwracające ucznia

MAŁE ZDOLNOŚCI ORGANIZACYJNE

• korzystanie z harmonogramów i kalendarzy

• prowadzenie listy z zadaniami

• listy „rzeczy do zrobienia”

• naklejanie obrazków na pojemnikach, na szafce

• wskazówki obrazkowe w szafkach

SŁABA KOORDYNACJA RUCHOWA

• angażowanie ucznia w aktywność ruchową

• skrócenie wymaganej ilości tekstu

• zapewnienie dodatkowego czasu na sprawdzianach

• korzystanie z komputera w przypadku zadań pisemnych

TRUDNOŚCI W NAUCE

• uczenie na podstawie ćwiczeń, doświadczeń, konkretów gdy tylko jest to możliwe

• wykorzystanie pomocy graficznych

• dzielenie zadań na mniejsze lub przedstawianie ich w innej formie

• pokazywanie na przykładach co jest wymagane

• unikanie słownego przeładowania

• wykorzystanie mocnych stron ucznia, np. pamięci

• sprawdzanie poziomu zrozumienia przeczytanego tekstu, poprzez dodatkowe pytania

WRAŻLIWOŚĆ EMOCJONALNA

• chwalenie ucznia, mówienie co zrobił dobrze

• uczenie ucznia proszenia o pomoc

• uczenie technik radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i ze stresem

• dostarczanie takich doświadczeń, sytuacji, które wiążą się z dokonywaniem wyboru

• edukacja pozostałych uczniów

• wsparcie rówieśników w postaci systemu koleżeńskiego i sieci wsparcia rówieśników

WRAŻLIWOŚĆ NA BODŹCE

• utrzymywanie poziomu pobudzenia na poziomie, z którym uczeń jest w stanie sobie poradzić

• unikanie pewnych określonych dźwięków

• minimalizowanie dźwięków w tle

• w ekstremalnych przypadkach stosownie zatyczek do uszu